Oracle 11g Cursor kullanımı

Merhabalar,

Geçenlerde Oracle 11g’de üç çeşit cursor’ın karşılaştırmalı performans sınamasını gerçekleştirdim. Aslında iş için gerekti ama fırsattan istifade sizlerle de paylaşmak istedim. Bu aralar aktif şekilde blog yazımı ile ilgilenmesem de buna benzer fırsatları değerlendirmek gerekli :)

3,629,848 adet kayıt için 11g’de performans değerleri aşağıdaki gibidir;

1- Cursor ve Bulk Collect (Open / Fetch Bulk limit 10000 / Close) ~2,5sn – belirlenmiş memory kullanımı.
Start:34.26.163863000 PM +03:00
End: 34.28.616085000 PM +03:00

2- Sadece Implicit (For) Cursor ~4,5sn – düşük memory kullanımı (1. maddenin limit 100 ile kullanımı kadar)
Start: 33.22.212231000 PM +03:00
End: 33.26.701057000 PM +03:00

3- Eski tarz (Open / Fetch / Close) Cursor ~50sn – çok düşük memory kullanımı
Start: 27.52.405369000 PM +03:00
End: 28.42.254359000 PM +03:00

1. madde ile 2. madde arasındaki fark tamamen “limit 10000” den kaynaklanıyor. 2. Madde için oracle sistemi varsayılan olarak 100 değerini kullanıyor. Bu nedenle 2.nin memory kullanımı 1.ye gÖre daha az olduğu yÖnünde genel bir kabul mevcut.

Kolay gelsin.

Kodlar;
1- Cursor ve Bulk Collect (Open / Fetch Bulk limit 10000 / Close) ~2,5sn

DECLARE
 v_total  NUMBER;

 TYPE number_array IS TABLE OF NUMBER
  INDEX BY BINARY_INTEGER;

 t_upd   number_array;

 CURSOR c1
 IS
  SELECT second_price
   FROM basic_tariff_price;
BEGIN
 v_total := 0;
 DBMS_OUTPUT.put_line ('Start:' || SYSTIMESTAMP);

 OPEN c1;

 LOOP
  FETCH c1
  BULK COLLECT INTO t_upd LIMIT 10000;

  FOR v_index IN 1 .. t_upd.COUNT
  LOOP
   IF t_upd (v_index) IS NOT NULL
   THEN
    v_total := v_total + t_upd (v_index);
   END IF;
  END LOOP;

  EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
 END LOOP;

 CLOSE c1;

 DBMS_OUTPUT.put_line ('Toplam: ' || v_total || ', ' || SYSTIMESTAMP);
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
 WHEN OTHERS
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;

2- Sadece Implicit (For) Cursor ~4,5sn

DECLARE
 v_total  NUMBER;
BEGIN
 v_total := 0;
 DBMS_OUTPUT.put_line ('Start:' || SYSTIMESTAMP);

 FOR cur IN (SELECT second_price
        FROM basic_tariff_price)
 LOOP
  IF cur.second_price IS NOT NULL
  THEN
   v_total := v_total + cur.second_price;
  END IF;
 END LOOP;

 DBMS_OUTPUT.put_line ('Toplam: ' || v_total || ', ' || SYSTIMESTAMP);
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
 WHEN OTHERS
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;

3- Eski tarz (Open / Fetch / Close) Cursor ~ 50sn

DECLARE
 v_total   NUMBER;
 v_upd_rec  NUMBER;

 CURSOR c1
 IS
  SELECT second_price
   FROM basic_tariff_price;
BEGIN
 v_total := 0;
 DBMS_OUTPUT.put_line ('Start:' || SYSTIMESTAMP);

 OPEN c1;

 LOOP
  FETCH c1
   INTO v_upd_rec;

  IF v_upd_rec IS NOT NULL
  THEN
   v_total := v_total + v_upd_rec;
  END IF;

  EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
 END LOOP;

 CLOSE c1;

 DBMS_OUTPUT.put_line ('Toplam: ' || v_total || ', ' || SYSTIMESTAMP);
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
 WHEN OTHERS
 THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;
Share